GDPR

 ​GDPR

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Mgr. Barbora Bukovská IČO: 86602900, jako správce osobních údajů, Vás jako klienta nebo uživatele webových stránek informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

​Dále v textu se dozvíte zejména:

 1. Jaké Vaše osobní údaje budu zpracovávat.

 2. Za jakými účely a jakým způsobem budu Vaše osobní údaje zpracovávat.

 3. Komu mohou být Vaše osobní údaje předány.

 4. Po jakou dobu budu Vaše osobní údaje zpracovávat.

 5. Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na mne kdykoliv obrátit na e-mailové adrese realfin@barborabukovska.cz.

Zpracování osobních údajů dětí

Moje webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracovávám.

Rozsah zpracování osobních údajů

​Zpracovávám o svých klientech následující informace:

Identifikační a kontaktní údaje - zejména jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště popř. kontaktní adresu, e-mail a telefonní číslo.

Nezpracovávám o svých klientech zvláštní kategorii osobních údajů.

Údaje potřebné pro přípravu smluvní dokumentace - rodné číslo (u podnikajících fyzických osob pak obchodní firmu, místo podnikání a IČ), státní občanství, rodinný stav, číslo účtu, druh, číslo průkazu totožnosti a dobu jeho platnosti, kopii průkazu totožnosti, údaj zda jste či nejste politicky exponovanou osobou nebo osobou, vůči níž ČR uplatňuje mezinárodní sankce.

Účel zpracování

​Údaje, které mi poskytujete, používám:

Jméno, příjmení, email a telefonní číslo slouží pro účely komunikace s klientem.

Jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum narození a stav jako identifikační údaje jsou zpracovávány za účelem uzavírání zprostředkovatelských smluv, protokolů o prohlídce, rezervačních smluv, oznámení apod.

Jméno, příjmení, trvalé bydliště, rodné číslo, číslo účtu slouží jako podklad pro přípravu smluvní dokumentace např. Kupní smlouvy, Návrhu na vklad, Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, Smlouvy o převodu členského podílu, Nájemní smlouvy, Žádost o úvěr a další.

Jméno, příjmení, trvalé bydliště, rodné číslo, druh, číslo průkazu totožnosti a dobu jeho platnosti, kopii průkazu totožnosti, údaj zda jste či nejste politicky exponovanou osobou nebo osobou, vůči níž ČR uplatňuje mezinárodní sankce, zpracovávám k naplnění povinnosti Zákona 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Zákonnost zpracování podle Čl. 6 GDPR

Výše uvedené osobní údaje jsou podle článku 6 nařízení zpracovávány na základě

 • bod 1 b) zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jehož smluvní stranou je subjekt údajů (klient), nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy (např. Žádost o úvěr, Zprostředkovatelská smlouva, Rezervační smlouva, Kupní smlouva atd.)

 • bod 1 c) zpracování je nezbytné pro splnění právních povinností správce (např. Zákon č. 253/2008 Sb.)

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje mohu za výše uvedenými účely předat subdodavatelům, aby pro mne provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

 • u úvěrů společnosti První moravská společnost, spol. s r.o., IČO 47912057, společnosti GOLEM FINANCE, s.r.o., IČO 26880547, bankám a stavebním spořitelnám

 • zpracovateli PENB, odhadci

 • externí advokátní kanceláři

 • externí účetní

 • zpracovatelům, kteří poskytují Zprostředkovateli serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery

 • daňovému poradci a kontrolním orgánům

Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budu zpracovávat po dobu, po kterou Vám budu poskytovat své služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty, nejdéle však 10 let od ukončení poskytování služeb či smluvního plnění.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k mnou prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 1. právo být informován

 2. právo na přístup k osobním údajům

 3. právo na opravu

 4. právo na výmaz ("právo být zapomenut")

 5. právo na omezení zpracování údajů

 6. právo vznést námitku proti zpracování

 7. právo podat stížnost na zpracování osobních údajů

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu. Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že mne kontaktujete na e-mailové adrese realfin@barborabukovska.cz.

 1. Právo být informován znamená, že máte právo na poskytnutí jasných, transparentních a snadno srozumitelných informací o Vašich právech a o tom, jak používám Vaše osobní údaje. Toto Vaše právo je naplněno těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

 2. Právo na přístup k osobním údajům znamená, že máte právo na přístup k Vašim osobním údajům (pokud je zpracovávám) a jiným osobním informacím (podobné těm, které jsou uvedeny výše). To proto, abyste si byli jistí a mohli si případně ověřit, zda používám Vaše osobní údaje v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů.

 3. Právo na opravu znamená, že máte právo na opravu zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné.

 4. Právo na výmaz také označováno jako "právo být zapomenut" znamená, že můžete požádat o smazání nebo odstranění Vašich osobních údajů tam, kde neexistuje žádný důvod pro jejich další zpracování. Nejedná se však o právo absolutní - i nadále můžu mít právo nebo povinnost Vaše osobní údaje uchovávat, například v případech, kde mám zákonnou povinnost tak činit, nebo pokud mám jiný platný důvod k jejich uchování.

 5. Právo na omezení zpracování znamená, že v určitých situacích máte právo mi "zablokovat" nebo omezit další používání Vašich osobních údajů. Pokud je zpracování omezeno, můžu Vaše údaje pořád uchovávat, ale nemůžu je dále používat. Pro tento účel vedu seznamy osob, které požádaly o omezení zpracování, abych se ujistila, že omezení bude respektováno i v budoucnu.

 6. Právo vznést námitku znamená, že máte právo vznést námitku proti určitým typům zpracování osobních údajů, včetně zpracování pro účely zasílání obchodních sdělení.

 7. Právo podat stížnost na zpracování osobních údajů - stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Principy zpracování osobních údajů

 • Veškeré osobní údaje zpracovávám vždy zákonně, korektně, spravedlivě, transparentně a odpovědně.

 • Zpracování je účelově omezené, což znamená, že zpracovávám osobní údaje pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely, přičemž osobní údaje nejsou dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný.

 • V rámci minimalizace údajů zpracovávám přiměřené, relevantní a omezené osobní údaje, a to v rozsahu nezbytném ve vztahu k účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány.

 • Zpracovávám přesné a aktualizované osobní údaje - pokud jsou osobní údaje nepřesné, zajistím jejich opravu či případně výmaz, k čemuž můžu požadovat Vaši nezbytnou součinnost.

 • Uchovávám osobní údaje ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány.

 • Zajišťuji, aby všechny IT systémy a další úložiště, kde mám uloženy osobní údaje, byly chráněny proti přístupu neoprávněných osob k informacím (např. prostřednictvím firewallu, antivirové ochrany, přísných požadavků na hesla, přihlašování do systémů atd.).

 • Zajišťuji, aby všechny dokumenty, kde jsou osobní údaje, byly chráněny proti přístupu neoprávněných osob. Tyto dokumenty jsou uloženy v uzamykatelných skříních.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1.1.2021.